Polityka Prywatności

Dokładamy wszelkich starań, by korzystanie z miod.com.pl było bezpieczne. Szanujemy prywatność naszych Użytkowników, dlatego prosimy, abyś pamiętał, że podanie danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie, są dobrowolne. Wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Jeżeli sobie tego życzysz, z chęcią Ci w tym pomożemy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności.

§.1 Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych jest Gospodarstwo Pasieczne Leśny Dwór Jacek Pieńkos, mające siedzibę w  Leśnym Dworze 8A, 12-100 Szczytno (NIP: 745-13-18-245, REGON: 511386225), odpowiadające za zapewnienie funkcjonowania serwisu miod.com.pl.

§.2 Dane kontaktowe administratora

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem –  Gospodarstwem Pasiecznym Leśny Dwór:

a. za pomocą poczty elektronicznej pod adresem miod@miod.com.pl,

b. pisemnie, poprzez korespondencję na adres siedziby Administratora. Adres do korespondencji: Gospodarstwo Pasieczne Leśny Dwór Jacek Pieńkos, Leśny Dwór 8a, 12-100 Szczytno.

§.3 Cel i czas przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań zgodnych z profilem prowadzonej działalności gospodarczej Gospodarstwa Pasiecznego Leśny Dwór Jacek Pieńkos przez okres zgodny z wymaganiami archiwizacji określonymi w przepisach prawa. Dotyczy to między innymi czynności związanych z relacjami firmy wobec instytucji państwowych, kontrahentów, klientów oraz innych osób indywidualnych.

2. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;

c. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeśli skorzystał z naszego formularza kontaktowego.

3. Gospodarstwo Pasieczne Leśny Dwór Jacek Pieńkos zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

4. Miod.com.pl ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

5. Miod.com.pl nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

§.4 Prawa podmiotów danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych oraz usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Użytkownik ma również prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym w takim wypadku nie zmienia się zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

§.5 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownikowi miod.com.pl przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza rozporządzenie.

§.6 System ochrony danych osobowych

1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

b. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);

c. wytycznych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2. Gospodarstwo Pasieczne Leśny Dwór wprowadziło system ochrony danych osobowych składający się z następujących elementów:

a. certyfikat SSL, który zapewnia szyfrowanie komunikacji pomiędzy komputerem Użytkownika a miod.com.pl za pomocą 256 bitowego klucza,

b. zabezpieczone serwery, na których przechowywane są dane osobowe,

c. gromadzenie i przetwarzanie tylko niezbędnych danych osobowych przez możliwie najkrótszy czas,

d. dostęp do danych Użytkownika mają jedynie osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, co zapewnia bezpieczeństwo danych,

e. system informatyczny miod.com.pl oraz procedury wewnętrzne spełniające standardy ochrony danych osobowych.

3. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym dostępnym na miod.com.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§.7 Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla możliwości świadczenia usług na rzecz firmy, prowadzenia sprzedaży na rzecz firmy, dokonywania zakupów w firmie oraz realizacji umów, gdzie firma występuje jako jedna ze stron. Niepodanie danych uniemożliwi przeprowadzenie transakcji gospodarczych, gdzie Gospodarstwo Pasieczne Leśny Dwór Jacek Pieńkos występuje jako jedna ze stron.

§.8 Polityka prywatności partnerów miod.com.pl

Gospodarstwo Pasieczne Leśny Dwór Jacek Pieńkos bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w Gospodarstwo Pasieczne Leśny Dwór Jacek Pieńkos linki do innych stron internetowych. Gospodarstwo Pasieczne Leśny Dwór Jacek Pieńkos nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.